SKOOLLIED


SKOOLLIED

Hou koers, vaar flink

Hendrik Schoemanskool

met die ideaal, om ‘n volk te bou

aan ‘n nasie trou

saamwerk, saamtrek so.

Voorwaarts, vaar flink

ons sal jou onthou

met jou wel en weë

Hier het ons geleer om ‘n volk te eer

Vaar flink, steeds na bo!


NASIONALE VOLKSLIED VAN SUID-AFRIKA

Nkosi, sikelel’ iAfrika

Maluphakanyisw’ uphondo Iwayo

Yizwa imithandazo yethu

Nkosi sikelela

Thina lusapho Iwayo

Morena boloka Setjhaba sa heso

O fedise dintwa le matshwenyeho

O se boloke

O se boloke

Setjhaba sa heso

Setjhaba sa South Africa

South Africa

Uit die blou van onse hemel

Uit die diepte van ons see

Oor ons ewige gebergtes

Waar die kranse antwoord gee

Sounds the call to come together

And united we shall stand

Let us live and strive for freedom

In South Africa our Land.